תאריך עברי

יום שלישי, 22 במאי 2012

מה עצר את התפילות בשואה? - יהדות - ערוץ 7 + תגובה שכתבתי שם


רבים מתייחסים לענין הדיוק בתפלה בזלזול, ויש כאלו (ה' ירחם) אפילו בלגלוג. "מה כבר משנה" הם יאמרו לך בחצי פה "אם נבליע אותיות או שלא נדייק בניקוד, העיקר שהתפלה עוברת...". אם נדונם לכף זכות, כנראה הדבר נובע מהסיבה שאינם מודעים עד כמה היגוי משובש ביודעין מהווה מחסום לקיבול התפלות וההשפעות הרוחניות.
כדי להבין עד כמה משמעותי הדבר, הסכיתו לתמיהה הבאה:
בימות הזעם והשואה, נישאו תפילות רבות בתחינה לעצור את מכונת ההשמדה ולומר למלאך המשחית הרף. אך משום מה, התפילות לא הצליחו לבקוע שערי שמים.
שני ענקי עולם שחיו בימי השואה כל אחד בארץ אחרת ולא הכירו איש את רעהו, תמהו מה באמת הסיבה שלא התקבלו התפלות. האחד הוא הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל והי"ד (בעל שו"ת "איש מצליח"), שמקום מושבו היה בתוניסיה, והשני הוא הגאון רבי צדקה חוצין זצ"ל (בעל שו"ת "צדקה ומשפט") שהתגורר בירושלים.
התשובה המבהילה שיצאה מפיהם כשני נביאים המתנבאים בסגנון אחד, עשויה לטלטל את הקוראים, אך לחומרת הענין ותועלתו, הרהבנו עוז להביאה.
לדבריהם, השואה האיומה לא נמנעה למרות ריבוי התפלות, מכיון שלא הקפידו לדקדק בתפלה, והיה מחסום בקבלת התפלות. בעיצומם של ימי המלחמה ביום ראש השנה התש"ד, דרש הגאון רבי צדקה חוצין בירושלים קודם תקיעת השופר במשך שעה וחצי, כשכל הנושא נסוב סביב השאלה מדוע כל התפלות והזעקות לא נענות ומליוני יהודים מובלים בעוה"ר כצאן לטבח, והסיק מפני שאין מבטאים את האותיות כתקנן, ואין מבדילין בין אל"ף לעי"ן ובין חי"ת לכ"ף, ובין כף דגושה לקו"ף וכן הלאה, ואם כן איך תעלה התפילה?!...
על דברי רבי מצליח מאזוז העיד בנו מרן הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א (בירחון "אור תורה" תמוז התשס"ט סימן קט"ו), ועל דברי רבי צדקה חוצין העיד הגאון רבי בן-ציון מוצפי שליט"א (במאמרו שנדפס בספר "אם למקרא" עמוד 303).
ואל יהיה רחוק ממך הדבר, שכן ידועים דבריו הנוראים של הגאון בעל "יסוד ושורש העבודה" בצוואתו: "הנה כבר העיד חסיד אחד ששמע מפי אליהו ז"ל, שאריכות הגלות המר הזה הוא רק בשביל זה [שאינם נזהרים בתפלתם בקריאת האותיות והנקודות]. וכל התפלות וההודאות שיוצאים מפינו אינם עושים פעולה למעלה בעולמות העליונים, בשביל שלא יצאו מפינו רוב תיבות התפלה וההודאה בשלימות כראוי כלל. עכ"ל.
וכן בספר דגל יהודה (פרשת ויחי) כתב בזה"ל: ושמעתי פעם אחת מאדמו"ר מהרי"מ (מגור) זצוקלה"ה שאמר, כשיכיר העולם בטיב לשון הקודש אז יבוא המשיח. עכ"ל. וראה בירחון "אור תורה" (מרחשון תשע"א, עמוד קכ"ב) שהביא כי האדמו"ר מקלויזינבורג צאנז זצ"ל בעל שו"ת דברי יציב (באגרות "שפע חיים" הנד"מ) העיד על עצמו שירא הוא מיום פקודה, שמא כאשר נשמתו תעלה השמימה יגלה שאין בידו ח"ו שום תפלה ושום ברכה. וכתב שמוכן היה ליתן כל הון ביתו באהבה למי שילמדנו המבטא האמיתי. ע"ש. ומה יאמר מי שכבר יודע לבטא כראוי, ומתרשל בכך?!


למאמר: מה עצר את התפילות בשואה? - יהדות - ערוץ 7

וזו תגובתי על אלו שיצאו נגד הכתבה והבינו כביכול שהשואה קרתה בגלל שלא הקפידו על ביטוי נכון:


שימו לב! לא נאמר כאן שהשואה קרתה בגלל שלא הקפידו! אלא שהתפילות לעצירתה לא מתקבלות בגלל שלא מקפידים על ביטוי נכון. וכפי שהעירו כאן - ברור שזה נאמר בפני קהל שיכול להקפיד יותר, ולא נאמר כלפי מי שלא מסוגל לבטא נכון, כי עליהם נאמר ודגלו עלי אהבה - אל תקרי ודגלו אלא ודילוגו, כלומר שגם כשהם מבטאים לא נכון ה' מקבל. ואין סתירה בין המקורות השונים שהובאו בתגובות.
וברור שהרב חוצין ז"ל אמר את הדברים כדי לעורר את האנשים להתפלל טוב יותר ולעורר רחמי שמים, ולא לקטרג ח"ו, ובטח שלא לומר שהשואה מתרחשת בגלל זה. מי שבקריאה פשטנית מבין ככה, לא שם לב לנאמר ומוציא שם רע.

ראובן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה