תאריך עברי

יום רביעי, 20 ביולי 2011

רעיון לפרשת מטות - סיפור על רבי עקיבא איגר והתרת נדרים (שטייגן)

"וידבר משה אל ראשי המטות... איש כי ידור נדר לה' וכו'" (ל', ב')

רש"י במקום מבאר מדוע דיבר משה אל ראשי בני ישראל בדוקא את ענין הפרת הנדרים יותר משאר המצוות, משום "שהפרת נדרים ביחיד מומחה". שכידוע מי שנודר נדר, הולך אצל החכם והוא מתיר לו את נדרו. ודי בחכם אחד, להבדיל מהפרת נדר בפני אחרים שאינם רבנים שצריכים ג' אנשים להפרה. כשרצה פעם המהרי"ל דיסקין שצ"ל להמחיש לתלמידיו מה הכוונה שהתרת נדרים בפני יחיד מומחה, ולמה דווקא צריך מומחה, היה מספר את הסיפור הבא:

כשישב אבי הגאון רבי בנימין דיסקין על כס הרבנות בלומז'ה, בא פעם אחת אדם צדיק ופרוש אל העיר אשר הפריש עצמו מכל הרגלי העולם, ובא וישב בבית הכנסת ונדר כי לא יצא מפתח בית הכנסת כל חייו, וישב ויהגה בתורה יומם ולילה. דבר זה גרם צער רב לבני העיר שהיו דואגים לשלומו ובריאותו והביאו לו מידי יום ביומו אוכל ושתיה לבית הכנסת, ובמיוחד בימי השבת בהם היה בעיה לטלטל בעיר מאחר ולא היה עירוב בעיר.

יום אחד הגיע הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל לעיר לומז'ה להשתתף בשמחת אחד מצאצאיו, ובא לבקר את פני אבי המרא דאתרא. ישבו שני התלמידי חכמים ודברו בדברי תורה, ואף בשיחת חולין של תלמידי חכמים, ותוך כדי שיחה סיפר הרב לרבי עקיבא אייגר על אותו תלמיד חכם היושב בבית הכנסת ומקדיש כל חייו ללימוד התורה, ואף על נדרו של אותו תלמיד חכם סיפר הרב. כששמע זאת רבי עקיבא אייגר אמר לאבא: אם יש כזה תלמיד חכם בעירכם, הלא מן הראוי ללכת ולהקביל פניו בבית המדרש, וברצוני שכבוד המרא דאתרא יתלווה אלי לבית המדרש. וכך עשו... מיד יצאו לכיוון בית המדרש, וכיוון שראו זאת בני העיר נתקבצו ובאו כולם אחרי גדולי התורה לכיוון בית המדרש.

כשבאו לבית המדרש, אמר רבי עקיבא לאותו תלמיד חכם: שמעתי כי מר בן תורה וחפצתי לראותו, אבל מאחר שאינך יכול לצאת מבית המדרש בגלל נדרך, טרחתי ובאתי לכאן. הצטער אותו תלמיד חכם על הטורח הרב שגרם לגדולי הדור ולכל בני העיר, ואמר: אוי לי כי הטרחתי את כבוד תורתכם. אמר לו רבי עקיבא: ואילו היית יודע שכך יהיה, כלום היית נודר? אמר הת"ח: חלילה וחס, ודאי שהייתי מעדיף לרוץ כצבי להקביל פני כבוד הרב. מיד הכריז רבי עקיבא: "מותר לך, מותר לך, מותר לך", וכל העם ענה: "מותר לך, מותר לך, מותר לך", וכך התירו לו את נדרו.

סיים המהרי"ל דיסקין ואמר: בואו וראו עד כמה נכונים דברי חז"ל שאמרו: "הפרת נדרים ביחיד מומחה"! כי תארו לעצמכם מה היה קורה אילו היה רבי עקיבא אייגר קורא לשליח שילך וישכנע את אותו פרוש להתיר את נדרו, ודאי שהיה הפרוש עומד בדעתו ומכריז כי "נדר זה נדר" וצריך לקיימו, וכי כל רצונו להיות פרוש מחיי העולם הזה. אך רבי עקיבא אייגר - אותו היחיד מומחה - הבין עם מי יש לו עסק, ובצורה עקיפה עשה את אשר עשה, ובכך הביא את אותו פרוש להתיר את נדרו, ולהוריד מהעול שנפל על תושבי לומז'ה.--
מדורינו באתר "שטייגן" בכתובת: http://www.shtaygen.co.il/?
CategoryID=1573

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה